سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مورچه ها

مورچه ها در سراسر دنیا وجود دارند و تعدادشان نیز بسیار زیاد است،

 در عین حال زندگی مورچه ها سرشار از فلسفه است.
می توانیم از زندگی آن ها بیاموزیم: هرگز ناامید نشویم

، محتاط باشیم ، با آرزو مانوس شویم

، تمام توانمان را برای موفقیت بکار گیریم

 ، قدر نعمت های خدا را بدانیم ، صرفه جو باشیم ،

 از کنار هم بودن لذت ببریم ، با هم آینده را بسازیم

 ، از تنهایی گریزان باشیم و منافع جمع را بر منافع خودمان ترجیح دهیم.